Miljövänlighet

Fyra orsaker till varför KUNGS-produkterna är ett miljövänligt val

1. Ekologiska produkter

Plastdelarna i våra produkter är av återvinningsbar plast och förpackningarna är till största delen av kartong. Våra produkter innehåller inte PVC eller andra giftiga beståndsdelar.

2. Produktutveckling som tar hänsyn till miljön

Produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel analyseras och beaktas i produktutvecklingsfasen. Hållbara och långlivade produkter är miljögärningar redan i sig själva.

3. Miljövänlig produktion

Det plastavfall som uppkommer vid produktionen krossas och återanvänds som råvara. På vintern värms vår fabrik upp med spillvärme som tas till vara i produktionen.

4. Återvinning av avfall

Vår fabrik sorterar allt avfall i 17 olika avfallsgrupper, och det sorterade avfallet transporteras i första hand till återanvändning av varje material eller till energiförbränning som energi. Att lämna avfallet till en soptipp är det sista alternativet.