Kungs-garantivillkor

Alla Kungs-bilvårdsprodukter har en garanti på minst ett år. För vissa av våra produkter beviljar vi tre års garanti. Produkterna som berörs av garantin har markerats på produktsidan på webbplatsen med symbolen nedan.

Garantivillkor

Garantin gäller produktfel orsakade av produktions- eller materialfel. Material- och produktionsfel framkommer ofta vid granskning eller under de första tillfällen som produkten används.

Garantin täcker reparation av produkten, byte av den defekta delen eller byte av produkten mot en ny produkt. Sinituote kan efter egen bedömning erbjuda en ersättande produkt. Att byta produkten eller en del av produkten mot en ny under garantins giltighetstid förlänger inte den ursprungliga garantitiden.

Garantitiden börjar från produktens inköpsdag, och garantin ska bevisas med inköpskvitto eller garantibevis. Garantin gäller produkter som sålts i Finland.

Garantin förutsätter att produkten har använts för det användningsändamål som produkten är avsedd för och att den sköts om enligt anvisningarna. Garantin gäller inte fel som har uppstått på grund av normal nötning, oaktsam och felaktig användning av produkten, användning som strider mot rekommendationerna som Sinituote gett eller felaktig förvaring.

Garantin ersätter inte besvär orsakad av att produkten gått sönder.

Konsumenten ska meddela om eventuella fel i produkten så snart som möjligt efter att felet har observerats till Sinituote-kundtjänsten per e-post info@kungs.fi

För att påskynda behandlingen av reklamationen ska du bifoga till meddelandet en så exakt beskrivning av problemet som möjligt, ta en bild på produkten och delen som gått sönder och bifoga inköpskvitto eller garantibevis och dina kontaktuppgifter. Du får anvisningar om hur du går vidare med garantiprocessen.